Toewijzingsprocedure appartementencomplex Welsumerhof

In 2024 is een Commissie van Toewijzing ingesteld. De CvT bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een vertegenwoordiger plus plaatsvervanger van Stichting Welzorgsum en IJsselbosch OG B.V. De CvT is belast met het beheer van de inschrijvingen voor de koop- en huurappartementen en het formeel toewijzen van de appartementen. De CvT kan zich laten adviseren/bijstaan door externe deskundigen. Het secretariaat wordt uitgevoerd door stichting Welzorgsum.

Belangstellenden voor een huurappartement wenden zich tot Kolemakelaars.nl te Heerde én zij kunnen zich alvast online inschrijven via het 'Inschrijvingsformulier Huurappartement Welsumerhof’ te vinden op deze website. Inschrijven met de hand via een papieren inschrijvingsformulier is ook mogelijk. Het inschrijfformulier om in te vullen kan daarvoor op deze pagina worden gedownload.

Belangstellenden voor een koopappartement wenden zich tot kolemakelaars.nl te Heerde en zij kunnen zich na oriënterend overleg met deze makelaar inschrijven via het ‘Inschrijvingsformulier Koopappartement Welsumerhof’. Deze formulieren zijn beschikbaar op het kantoor van de makelaar.

In de inschrijvingsformulieren wordt de volgende informatie gevraagd:

 • Woonwens (huur of koop) (Bij sociale verhuur hoort een inkomenstoets)
 • Voorkeur appartement
 • Huidig adres en telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aantal jaar woonachtig in Welsum
 • Indien niet woonachtig in Welsum: aantal jaar in Welsum woonachtig geweest
 • Opmerkingen/bijzonderheden
 • Van elk der leden van het huishouden:
  • Naam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • WLZ-indicatie (aard van de zorg)
  • ZVW-indicatie (aard van de zorg)
  • WMO-indicatie (aard van de hulp/voorziening)
  • Aantal uur huishoudelijke hulp/zorg per week

Na beoordeling van de inschrijvingen kan de CvT desgevraagd verzoeken om bewijsmateriaal betreffende kernbinding met Welsum en zorgindicatie. Vervolgens wijst de CvT de appartementen toe.

Alle ingeschrevenen krijgen op een nader te bepalen datum bericht of zij in aanmerking komen voor een appartement. Degenen die niet in aanmerking komen ontvangen een gemotiveerde toelichting. Gegadigden die bij eerste toewijzing niet in aanmerking komen voor een appartement of zich na de inschrijvingstermijn aanmelden komen op een wachtlijst, die door de CvT wordt beheerd. 

(Zie voor een uitgebreide toelichting op de selectie en toewijzing de Toewijzingsprocedure Appartementencomplex Welsumerhof.)

Hardheidsclausule

Op basis van bijzondere omstandigheden is de CvT gerechtigd om een koper/huurder een hogere prioriteit toe te kennen, mits dit wordt onderbouwd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij iemand die zelf niet in Welsum woont, maar afhankelijk is van mantelzorg van een familielid dat wel in Welsum woont.

Indien iemand een klacht heeft over of bezwaar maakt tegen de toewijzing van een appartement kan dit kenbaar maken bij de CvT en in tweede instantie bij het bestuur van de stichting.

Toewijzingsprocedure Procedure
Inschrijformulier Formulier