Vrienden van Welzorgsum

Concept Reglement “Vrienden Van Stichting Welzorgsum” (als onderdeel van een in later stadium te ontwikkelen Huishoudelijk Reglement van Stichting Welzorgsum)

 

 • De kring “Vrienden van Stichting Welzorgsum” heeft als doel het ondersteunen van de Stichting Welzorgsum. Dat kan op verschillende manieren:
  • Via een jaarlijkse financiële ondersteuning van (minimaal) Euro 25,--
  • Via een eenmalige gift
  • Via een vorm van sponsoring (in overleg tussen bestuur van de Stichting en de sponsor in te vullen)
  • Via vrijwilligerswerk ten behoeve van de Stichting Welzorgsum, eveneens in overleg met het bestuur van Stichting Welzorgsum in te vullen.
 • Persoonlijke gegevens van Vrienden van Stichting Welzorgsum zullen niet openbaar gemaakt worden en/of gedeeld met derden.
 • Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Dat betekent dat in januari van ieder jaar de bijdrages geïnd zullen worden, bij voorkeur via een afgegeven automatische incasso. Aansluiting tussen 1 juli en 31 december betekent een bijdrage van Euro 12.50 voor dat lopende boekjaar.
 • Beëindiging van de bijdrage dient schriftelijk bij het bestuur van Stichting Welzorgsum plaats te vinden vóór 1 december in relatie tot het eerstvolgende boekjaar. Opzegging op een ander tijdstip leidt niet tot restitutie van de betaalde bijdrage van het betreffende jaar.
 • De penningmeester van Stichting Welzorgsum is verantwoordelijk voor de boekhouding.
 • Bijdragen in de vorm van vrijwilligerswerk worden in overleg tussen het bestuur en de betreffende vrijwilliger ingevuld. Ook voor vormen van sponsoring van Stichting Welzorgsum geldt dat deze in overleg tussen bestuur en sponsor worden ingevuld.
 • Eén keer per jaar worden alle Vrienden van Stichting Welzorgsum uitgenodigd voor een bijeenkomst met een drankje en een hapje. Tijdens die bijeenkomst zal het bestuur de uitgevoerde en in voorbereiding zijnde plannen die gefinancierd worden vanuit de bijdrages van de Kring van Vrienden van Welzorgsum toelichten en bespreken.
 • In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting Welzorgsum.